GpImporterTestBase.

CheckVibrato(Score, bool) Method

Namespace
AlphaTab.Test.Importer
Containing Type
GpImporterTestBase

Syntax

protected void CheckVibrato(Score score, bool checkNotes)

Parameters

Name Type Description
score Score
checkNotes bool

Return Value

Type Description
void